• Chương trình hành động 07-CTr/ĐUK  (08/11)

    Thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU về thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, về “xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”