Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

ĐẢNG BỘ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
    ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP
                                                                                  Thành phố Huế, ngày 10 tháng 7 năm 2013
               Số 41-KH/ĐUK
 

 

 

KẾ HOẠCH

tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện

Nghị quyết Hội nghị lần thứ  bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)

---

Thực hiện Kế hoạch 44-KH/TU, ngày 02/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích.

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt nhằm giúp mỗi cấp ủy và từng cán bộ, đảng viên hiểu sâu, nắm vững các nội dung cơ bản và mới của các chủ trương, quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI).

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận tại đảng bộ, chi bộ vận dụng vào thực tiễn cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả.

- Nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng và tham gia tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

2. Yêu cầu.

- Mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững những nội dung cơ bản và tinh thần của các kết luận, nghị quyết, đặc biệt là những nội dung liên quan đến lĩnh vực mình công tác, từ đó tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

- Việc tổ chức học tập, quán triệt phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, kết hợp nghe giới thiệu, luận giải trên hội trường với thảo luận, tự đọc, tự học là chính.

- Việc học tập, quán triệt là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết kịp thời việc học tập, quán triệt cũng như việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, coi đây là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm việc học tập, quán triệt Nghị quyết khẩn trương, nghiêm túc.

II. TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Nội dung học tập, quán triệt.

Nội dung học tập, quán triệt bao gồm các văn kiện sau:

- Chuyên đề 1: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới;

- Chuyên đề 2: Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Chuyên đề 3: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở;

- Chuyên đề 4: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992;

- Chuyên đề 5: Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.

Ngoài ra, khái quát về một số vấn đề khác như việc thực hiện chủ trương quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”…

2. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt ở các cấp.

2.1. Đối với Đảng ủy Khối:

Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

* Thành phần: Các đồng chí Đảng ủy viên; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, UVBTV, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT các đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên Đảng ủy Khối; UV BCH Đoàn Thanh niên và Hội CCB Khối.

* Báo cáo viên: Mời Báo cáo viên là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt.

* Tài liệu:

- Các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Thời gian: 1,5 ngày, hoàn thành trước 15/8/2013.

2.2. Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở:

* Thành phần: Tổ chức Hội nghị cho toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ; trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, ủy viên BCH các đoàn thể không phải là đảng viên. Ngoài ra, tùy theo điều kiện của từng đơn vị, doanh nghiệp có thể mở rộng đối tượng hoặc bằng nhiều hình thức triển khai phù hợp góp phần tăng tỷ lệ người lao động được học tập các nghị quyết.

* Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp ủy là người chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác học tập, quán triệt nghị quyết ở đơn vị, doanh nghiệp mình và trực tiếp truyền đạt nghị quyết; nếu khó khăn về báo cáo viên có thể mời báo cáo viên cấp trên về trực tiếp truyền đạt.

* Tài liệu:

- Các văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

- Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) (dùng cho cán bộ và đảng viên ở cơ sở) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 15/9/2013.

III. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

a. Đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp:

Sau khi tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện những nghị quyết, kết luận liên quan đến hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp.

b. Đối với các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc:

 Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) và tình hình thực tiễn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xác định rõ những lĩnh vực, những nội dung cần thực hiện để xây dựng kế hoạch thực hiện.

c. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện, cần thể hiện một số nội dung cơ bản sau:

- Đánh giá khái quát những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; những vấn đề mới nảy sinh cần phải giải quyết.

- Xác định rõ mục tiêu cần đạt được trong thời gian tới của đảng bộ, chi bộ và của đơn vị, doanh nghiệp.

- Một số nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài và các giải pháp chủ yếu để thực hiện có kết quả các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra.

Lưu ý: Cần xác định được những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cấp bách nổi cộm phải giải quyết ngay; phân công rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể và thời gian phải hoàn thành từng công việc.

2. Về công tác kiểm tra, giám sát.

- Sau đợt triển khai nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ thành lập các đoàn giám sát một số đảng bộ, chi bộ cơ sở về việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.

- Căn cứ vào Kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các ban của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các cấp ủy cơ sở cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); triển khai thực hiện  nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền sâu rộng đến người lao động.

2. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các ban, UBKT và Văn phòng Đảng ủy Khối chỉ đạo, theo dõi việc học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

 4. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ  bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, các cấp ủy đảng cần tổ chức triển khai nghiêm túc, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo nắm chắc tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối).

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;                 để
- Các ban, UBKT, VP Tỉnh  ủy;      báo cáo
- Các ban, UBKT, VP Đảng ủy;
- Các TCCS đảng trực thuộc;
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- BTV Đoàn Khối, Hội CCB Khối;
- Lưu VPĐU.
       T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
                   (đã ký)
 
 
 
            Dương Kim Song