Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2013

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP

            BAN TUYÊN GIÁO

                         *

             Số 03-HD/BTG

                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

        Thành phố Huế, ngày 22 tháng 01 năm 2013

   

 

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2013

---

 

Năm 2013 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn: 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ; 45 năm Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1968; giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 38 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2013) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013); 59 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013); 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013); 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.

Thực hiện Hướng dẫn Số 27-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2013 và kế hoạch công tác năm 2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2013 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Đảng bộ, trong cán bộ, công nhân viên và người lao động nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của quê hương, dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quê hương và hội nhập quốc tế; xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Gắn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp và các hoạt động lớn của tỉnh, của Đảng bộ Khối nhằm tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ tinh thần đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phát huy những thành tựu đã đạt được trong năm 2012, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2013.

3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền, giáo dục với những việc làm thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ đảng viên và người lao động.

Gắn với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới, cần có sự lồng ghép phối hợp cả về nội dung, hình thức và các hoạt động tuyên truyền trong các ngày kỷ niệm một cách hiệu quả, đạt ý nghĩa giáo dục cao về tư tưởng chính trị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết  Nguyên đán Quý Tỵ .

- Ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang và khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

- Biểu dương những tổ chức đảng tiêu biểu và đảng viên gương mẫu trong tổ chức, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu gương người tốt việc tốt, người đứng đầu đơn vị, doanh nghiệp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Nêu bật những kết quả đạt được của các cấp, các ngành trong việc thực hiện những chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, của tỉnh trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là kết quả thực hiện những giải pháp ổn định và phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của quê hương, đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; chú ý phát hiện, giới thiệu những điển hình nhân tố mới, cổ vũ ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

- Tuyên truyền kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay" của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, tập trung giới thiệu các giải pháp, những việc làm cụ thể khắc phục khuyết điểm, nhằm góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền những hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Tôn vinh tinh thần phục vụ nhân dân trong dịp Tết của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiện vụ ở biên giới và hải đảo; những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của quê hương, dân tộc Việt Nam.

- Phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí trong việc hiếu, hỷ, lễ hội... Đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta.

2. Kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1968

- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và người lao động nhận thức sâu sắc ý nghĩa lịch sử, giá trị to lớn chiến thắng của quân và dân Thừa Thiên Huế, cùng với quân và dân cả nước tiến công, nổi dậy làm chủ thành phố Huế 26 ngày đêm trong Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1968. Qua đó, khẳng định giá trị, ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, sự lãnh đạo sáng suốt và quyết tâm chiến lược của Đảng và Bác Hồ.

- Ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình và những đóng góp to lớn của đồng bào, chiến sỹ cả nước nói chung, của Thừa Thiên Huế nói riêng trong Cuộc Tổng tiến công, nổi dậy Xuân 1968 và trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc, vì độc lập, tự do của dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

- Giáo dục và phát huy truyền thống "Tiến công, nổi dậy, anh dũng, kiên cường", khơi dậy lòng yêu nước, tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của sự kiện này của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị.

3. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước. Ca ngợi ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Tuyên truyền những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, cổ vũ các tầng lớp nhân dân, chung sức, đồng lòng trong công cuộc đổi mới, hội nhập, xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

4. Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2013), 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)

- Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ý nghĩa to lớn về chiến thắng ngày 26/3 giải phóng Thừa Thiên Huế góp phần quan trọng vào Đại thắng mùa Xuân 1975 và trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

- Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của quân và dân Thừa Thiên Huế; ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo, quyết tâm bảo vệ quê hương, thống nhất đất nước. Trân trọng và biết ơn những đóng góp và hy sinh to lớn của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

- Biểu dương những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc xây dựng quê hương, đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Khẳng định đường lối đổi mới đúng đắn của quê hương, đất nước và sự quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng Khối lần thứ II.

- Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, về bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong tình hình mới. Chú ý những chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước ta trong việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trước những diễn biến phức tạp xảy ra trên Biển Đông.

5. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013)

- Giới thiệu thân thế, sự nghiệp cách mạng và tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những năm tháng sống và hoạt động cách mạng của Người ở Thừa Thiên Huế.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền những kết quả đã đạt được về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị,  Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chuyên đề học tập năm 2012; những điển hình tiên tiến, nhất là những người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Các đơn vị, doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

- Nêu bật tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đấu tranh bác bỏ các luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

6. Kỷ niệm 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại của chiến dịch Điện Biên Phủ và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; ý nghĩa lịch sử của Chiến thắng đối với đất nước ta và nhân dân thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Thể hiện sự biết ơn những đóng góp to lớn của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Biểu dương những thành tựu to lớn của nhân dân Tây Bắc và cả nước sau 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; nêu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ, về xây dựng và phát triển Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung.

7. Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013)

- Bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; ý nghĩa thắng lợi, giành chính quyền ở Thừa Thiên Huế trong Cách mạng Tháng Tám, lật đổ chế độ phong kiến, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

- Những bài học kinh nghiệm về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 68 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.

- Kết hợp với tuyên truyền góp ý của nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và kết quả, phương hướng, nhiệm vụ trong cải cách tư pháp, cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, công chức ở các cấp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hình thức kỷ niệm

- Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2013 theo tinh thần Chỉ thị 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

Đảng ủy Khối và các cơ sở tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, dâng hương, báo công, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình gặp khó khăn, nhất là ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa ...

- Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm Ngày thành lập Đảng, Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp uỷ tổ chức kiểm điểm, đánh giá việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian qua, kết hợp triển khai những nội dung học tập và làm theo trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, doanh nghiệp mình.

- Các đơn vị, doanh nghiệp phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, " Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí"…

- Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em các gia đình chính sách.

- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên và người lao động. Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể.

- Các cấp ủy chỉ đạo các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, quê hương.

2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục

- Căn cứ định hướng nội dung tuyên truyền, các cấp ủy đảng cần có kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Xây dựng các panô, khẩu hiệu tại trụ sở đơn vị, doanh nghiệp cổ động tuyên truyền các ngày kỷ niệm.

- Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước tại trụ sở đơn vị, doanh nghiệp và gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Các cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp, kết hợp với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Các cấp ủy chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tốt.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Quý Tỵ !

2. Nhiệt liệt chào mừng 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2013) !

3. Kỷ niệm 45 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 !

4. Nhiệt liệt chào mừng 38 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2013), 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 127 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2013) và 38 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2013) !

6. Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới !

7. Thường xuyên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh !

8. Nhiệt liệt chào mừng 59 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013) !

9. Nhiệt liệt chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) !

10. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam !

11. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV !

12. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế lần thứ II !

13. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c);
- BTV Đảng ủy Khối;
- Các TCCS đảng;
- Các ban, UBKT và VPĐUK;
- Lưu TG.

      TRƯỞNG BAN

            (đã ký)

 

  Phạm Thanh Bình