HƯỚNG DẪN Số 13-HD/VPTW

 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG
*
Số 13-HD/VPTW
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
________________________________
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2012

 

 
HƯỚNG DẪN
thực hiện một số nội dung trong Quy định số 317-QĐ/TW,
ngày 23-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X)
về quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng
trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
___________
 
Để triển khai thực hiện Quy định số 317-QĐ/TW, ngày 23-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) về quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau :
I- Hướng dẫn chung
1- Đối tượng thực hiện và phạm vi điều chỉnh của Hướng dẫn
1.1- Đối tượng
- Các cơ quan, tổ chức đảng từ Trung ương đến cơ sở.
- Cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức sử dụng mạng thông tin diện rộng của Đảng.
1.2- Phạm vi điều chỉnh
Tài liệu có nội dung thông tin không mật trong các cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng do Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng các cấp uỷ địa phương cập nhật, quản lý và khai thác, sử dụng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
Đối với tài liệu có nội dung thông tin mật trong các cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng sẽ được quy định trong một văn bản khác.
2- Nguyên tắc quản lý cơ sở dữ liệu
Việc quản lý cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng được thực hiện theo nguyên tắc tập trung thống nhất, có phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, cấp uỷ đảng.
II- Hướng dẫn cụ thể
1- Hệ thống cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng
- Văn phòng Trung ương Đảng và các văn phòng cấp uỷ địa phương có trách nhiệm tổ chức cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả hệ thống cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng với thành phần và nội dung thông tin theo quy định tại Điều 4 và Điều 5, Quy định số 317-QĐ/TW, ngày 23-7-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X).
- Không cập nhật vào cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng những tài liệu có đóng dấu "mật", "tối mật" và "tuyệt mật" (trừ tài liệu đã được giải mật) và những tài liệu tuy không đóng dấu mật nhưng có nội dung thông tin mật.
- Thông tin cấp 1 và thông tin cấp 2 của tài liệu khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng phải được đọc soát, đảm bảo chính xác, đúng với nội dung bản gốc tài liệu.
- Việc cập nhật mới các văn kiện vào cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng phải đảm bảo kịp thời, chậm nhất không quá 1 tuần kể từ ngày văn kiện được phát hành chính thức.
2- Tổ chức khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu
- Theo khoản 1, Điều 10 của Quy định số 317-QĐ/TW, tất cả cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức sử dụng mạng thông tin diện rộng của Đảng được truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng để khai thác, sử dụng.
- Văn phòng Trung ương Đảng xây dựng phần mềm dùng chung để người sử dụng mạng có thể truy cập thuận lợi tất cả các cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Người sử dụng mạng có quyền được đọc, sao chép thông tin, tài liệu có trong cơ sở dữ liệu để phục vụ cho công việc.
3- Về trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu
Căn cứ Điều 9, Điều 12 của Quy định số 317-QĐ/TW, các đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương Đảng và cácvăn phòng cấp uỷ địa phương có trách nhiệm :
3.1- Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng
- Lựa chọn, trình lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt danh mục thông tin, tài liệu lưu trữ của Trung ương và cập nhật vào cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của Trung ương trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Tiếp nhận và hiệu đính các sai sót về thông tin tài liệu do đơn vị mình cập nhật, đồng thời cập nhật lên mạng các thông tin hiệu đính.
- Cập nhật bổ sung các thông tin về địa chỉ bảo quản lưu trữ vào các văn kiện mới đối với cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của Trung ương sau khi kết thúc nhiệm kỳ Đại hội.
3.2- Vụ Hành chính - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng
- Lựa chọn, trình lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng phê duyệt danh mục thông tin, tài liệu mới của Trung ương trong một nhiệm kỳ Đại hội và cập nhật vào cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của Trung ương trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Tiếp nhận và hiệu đính các sai sót về thông tin tài liệu do đơn vị mình cập nhật, đồng thời cập nhật lên mạng các thông tin hiệu đính.
3.2- Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng
- Đảm bảo kỹ thuật và hướng dẫn các cơ quan, cấp uỷ đảng tổ chức việc truy cập, cập nhật, khai thác, sử dụng toàn bộ cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Sao lưu bảo hiểm và lưu giữ an toàn các cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của Trung ương; tiếp nhận và lưu dự phòng các bản sao cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của các tỉnh uỷ, thành uỷ.
3.3- Các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ
- Lựa chọn trình thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ phê duyệt, cập nhật thông tin tài liệu vào cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của đảng bộ tỉnh, thành phố trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức việc truy cập, cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng trên mạng thông tin diện rộng của Đảng tại cơ quan, đơn vị mình.
- Tiếp nhận và hiệu đính các sai sót về thông tin tài liệu do đơn vị mình cập nhật, đồng thời cập nhật lên mạng các thông tin hiệu đính.
- Sao lưu bảo hiểm và lưu giữ an toàn các cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của tỉnh uỷ, thành uỷ và của các huyện, quận, thị, thành uỷ trực thuộc.
3.4- Các văn phòng huyện, quận, thị, thành uỷ trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ
- Giúp ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện quản lý và phối hợp với văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ trong việc cập nhật thông tin, tổ chức khai thác, sử dụng thông tin tài liệu trong cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của huyện, quận, thị, thành uỷ trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.
- Sao lưu bảo hiểm và lưu giữ an toàn cơ sở dữ liệu Văn kiện Đảng của cấp mình.
 
*
*        *
 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ trao đổi trực tiếp với Văn phòng Trung ương Đảng (qua Cục Lưu trữ, Văn phòng Trung ương Đảng hoặc Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Trung ương Đảng) để phối hợp giải quyết.
 

Nơi nhận :
- Các văn phòng tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Vụ Hành chính - Cơ yếu,
- Cục Lưu trữ,
- Trung tâm Công nghệ thông tin,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 
 
 
 
 
 
 
Hoàng Công Hoàn