HỘI THẢO VỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Sáng ngày 27/7/2018, tại Hội trường Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học về xây dựng đề tài “Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tham dự Hội thảo là lãnh đạo các huyện, thành ủy Huế, các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, các nhà nghiên cứu về văn hóa và lãnh đạo các doanh nghiệp của tỉnh.

Tại Hội thảo nhiều ý kiến của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã nêu lên vị trí, vai trò của văn hóa trong doanh nghiệp; thực trạng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp hiện nay, đề xuất các giải pháp để áp dụng vào thực tiễn tại các doanh nghiệp. Qua đó, giúp các cấp ủy đảng, người lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên và người lao động thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, nuôi dưỡng và phát triển các giá trị văn hóa trong toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Khẳng định văn hóa là một trong những nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Nguyễn Thị Hường