Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 12/7/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp để phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hữu Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 7, gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW “về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW “về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Đây là những quyết sách quan trọng có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, đến đông đảo đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong cả nước, được xã hội đặc biệt quan tâm và kỳ vọng.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Duy Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã triển khai Kế hoạch số 84-KH/ĐUK, ngày 09/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung của các nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động để đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Hường