Vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong xây dựng Văn hóa doanh nghiệp ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế

Văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp được nhắc đến nhiều trong những năm gần đây. Khi môi trường kinh doanh ngày càng minh bạch và cạnh tranh thực sự, thì văn hóa doanh nghiệp trở thành yếu tố quan trọng tạo nên thương hiệu, sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp.

 

Văn hóa doanh nghiệp được hình thành từ tác động qua lại trong chuỗi hành vi kinh doanh liên tục trở thành các giá trị, các quan niệm và tập quán ăn sâu vào hoạt động của doanh nghiệp và chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ, hành vi mọi thành viên của doanh nghiệp trong việc theo đuổi và thực hiện các mục tiêu. Văn hóa doanh nghiệp chịu tác động mạnh mẽ trước hết bởi ý chí, trí tuệ, đạo đức và tầm nhìn của người lãnh đạo. Đồng thời, văn hóa doanh nghiệp cũng chịu tác động bởi tất cả các thành viên trong doanh nghiệp, mỗi thành viên là một cá thể cấu thành nên văn hóa của doanh nghiệp. Bởi các thành viên của doanh nghiệp chính là người tham gia xây dựng và chuyển tải triết lý kinh doanh của đơn vị một cách sáng tạo vào thực tiễn hoạt động hàng ngày. Văn hóa doanh nghiệp phải được xây dựng trên nền tảng chuẩn mực đạo đức xã hội và quy định của pháp luật, nó bao gồm môi trường văn hóa và văn hóa kinh doanh.

Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp:

Thứ nhất, văn hóa doanh nghiệp là nguồn lực để doanh nghiệp phát triển bền vững. Văn hóa doanh nghiệp được nhìn nhận là phong cách, nề nếp tổ chức riêng của doanh nghiệp, là tài sản tinh thần của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp nó ảnh h­ưởng trực tiếp đến tinh thần, thái độ, lao động của mỗi thành viên và lòng trung thành của họ đối với doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có nền văn hóa tích cực sẽ tạo ra bầu không khí làm việc hăng say hào hứng vì mục tiêu chung khiến cho các cá nhân thư­ờng xuyên phấn đấu để đạt đư­ợc nhiều lợi ích cho bản thân và doanh nghiệp.

Thứ hai, văn hóa doanh nghiệp điều chỉnh hành vi của nhân viên doanh nghiệp. Các chuẩn mực, giá trị đư­ợc phản ánh trong văn hóa tổ chức bao hàm cả những nguyên tắc đạo đức chung, xác định rõ đâu là hành vi đạo đức của thành viên trong doanh nghiệp; biểu dư­ơng những hành vi tốt, lên án những hành vi xấu, từ đó mọi người biết nên làm gì và không nên làm gì. Những nguyên tắc ấy hư­ớng dẫn cách cư xử của các thành viên; bao hàm cả về nghĩa vụ và bổn phận của mỗi thành viên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nói riêng, đối với xã hội nói chung.

Thứ ba, văn hóa doanh nghiệp định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp có tính ổn định và bền vững, bất chấp sự thay đổi thường xuyên của cá nhân kể cả những người sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp. Nó quan hệ sâu sắc tới động cơ hoạt động của doanh nghiệp, tạo thành định hướng có tính chất chiến lược cho doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp luôn đóng vai trò như một lực lượng tập trung, là ý chí thống nhất của toàn thể nhân viên doanh nghiệp. Một khi văn hóa doanh nghiệp đã thâm nhập vào toàn bộ công nhân viên chức thì lúc đó công ty có một sức mạnh lớn và một sự mềm dẻo hơn trong kinh doanh.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần có sự đồng thuận cao giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp có tổ chức Đảng, vai trò của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) có vị trí hết sức quan trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Tùy loại hình doanh nghiệp mà vai trò, vị trí của TCCSĐ ở trong doanh nghiệp có khác nhau. Đối với doanh nghiệp Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, TCCSĐ giữ vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; tuy nhiên ở doanh nghiệp Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống và doanh nghiệp tư nhân, vai trò của TCCSĐ với tư cách là tham gia lãnh đạo hoặc có ý kiến trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Nhưng dù ở loại hình doanh nghiệp nào, TCCSĐ và đảng viên là người trực tiếp nhất chuyển tải quan điểm, đường lối của Đảng đi vào hoạt động kinh doanh, nhằm thực hiện mục tiêu: chấp hành đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong những năm qua, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế luôn chú trọng lãnh đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp và được các cấp ủy cơ sở và lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chú trọng. Trên cơ sở nhận thức đúng vị trí, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác này, Nghị quyết các nhiệm kỳ đại hội và nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ công tác hàng năm của Đảng bộ Khối cũng như các đơn vị cơ sở đều đặt yêu cầu đúng mức về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Từ đó nhiều doanh nghiệp đã có những cách làm hay, sáng tạo, bước đầu có kết quả và tác dụng tích cực trong việc xây dựng phát triển doanh nghiệp. Điển hình như Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế, hệ thống các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp thuộc khối dịch vụ, du lịch, bưu chính, viên thông,…  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp ở các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trong thời gian qua chưa đáp ứng kỳ vọng của các cấp lãnh đạo, chưa toàn diện và đều khắp. Còn đâu đó biểu hiện mất dân chủ, chưa tạo ra bầu không khí thân ái, văn minh trong đơn vị, nội bộ thiếu thống nhất, chất lượng phục vụ chưa cao....

Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp đạt kết quả tốt, cần quan tâm thực hiện một số giải pháp sau:

Trước hết, cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp cần nhận thức đúng mức về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; lấy lực lượng Đoàn thanh niên làm nòng cốt trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Mọi tiêu chí thực hiện văn hoá phải hướng tới mục tiêu: Văn minh công sở, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả SXKD, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá làm ra và nâng cao thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp.

Xây dựng và thực hiện VHDN phải xuất phát từ yêu cầu chăm lo chu đáo cho người lao động về vật chất, tinh thần trên cơ sở kết quả SXKD đã thực hiện. Cần xây dựng những tiêu chí, mục tiêu cụ thể cho phát triển văn hoá phù hợp với yêu cầu mới; xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà đảm bảo gắn kết được từng con người trong doanh nghiệp hướng tới mục tiêu chung và kết quả cuối cùng là phải vì con người, vì uy tín, chất lượng và động lực thúc đẩy các mục tiêu phát triển.

Cán bộ, đảng viên cần luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nội quy, quy định nếp sống văn hoá công sở; đồng thời, mạnh dạn thẳng thắn tự phê bình và phê bình đối với mọi hành vi vi phạm quy định về văn hoá doanh nghiệp. Cán bộ, công nhân viên chức và người lao động cần nêu cao tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm nội quy, quy định về nếp sống văn hoá trong doanh nghiệp.

Phải có các quy định phù hợp được thảo luận, đóng góp, quyết định thực sự công khai, dân chủ tại hội nghị người lao động. Đây chính là cơ sở tốt nhất để cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động đồng thuận, tự giác cùng nhau thực hiện đồng bộ và đạt hiệu quả hữu hiệu nhất về VHND.

Gắn kết chặt chẽ công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhất là trong việc đề ra nội dung, giá trị cốt lõi của doanh nghiệp để phấn đấu; xây dựng các phong trào thi đua thiết thực, khả thi để mỗi thành viên trong đơn vị nổ lực, cống hiến.

Văn hóa doanh nghiệp được hình thành khi ở đó có sự đoàn kết nội bộ, do vậy cần phát huy mạnh mẻ dân chủ ở cơ sở. Đoàn kết là sức mạnh, thì “Dân chủ là cội nguồn của sức mạnh”; có dân chủ thì mới phát huy sức mạnh nội lực, phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cá nhân. Bên cạnh đó là sự quyết tâm, ý chí, năng lực và phẩm chất đạo đức của đội ngũ lãnh đạo, trong đó vai trò của người đứng đầu là rất quan trọng; bởi mọi người, ai cũng muốn được làm việc dưới quyền những người lãnh đạo có tư duy sáng tạo, ý chí quyết tâm, đầu tàu gương mẫu, nhất là có phương pháp tập hợp lực lượng, biết thương yêu và chia sẻ khó khăn với người lao động, biết lo toan cho doanh nghiệp, đặt lợi ích chung lên lợi ích cá nhân.

 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình nhiều khó khăn, do vậy cần phải kiên trì, bền bỉ; thường xuyên tổ chức tuyên truyền phổ biến và kiểm tra, đôn đốc là hết sức quan trọng. Đồng thời, cần phải thường xuyên lồng ghép, sơ kết đánh giá thực hiện văn hóa doanh nghiệp gắn với phong trào thi đua, khen thưởng để động viên phong trào.

Hoàng Biên