Hội nghị quán triệt, nghiên cứu, học tập các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy

Sáng ngày 07/3/2018, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của trung ương, của tỉnh cho đội ngũ cán bộ chủ chốt trong Khối.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp