Thừa Thiên Huế: Đến năm 2020, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng khoảng 35% nhu cầu cho sản xuất công nghiệp trong tỉnh

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn từ năm 2017 - 2025 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tin hoạt động Đảng ủy Khối

Tin hoạt động Trung ương và Tỉnh

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Tin hoạt động các TCCS Đảng

Văn hóa doanh nghiệp